<p>De nieuwe drukreactor bij Sachem. Directeur Frank Groenen: &ldquo;Alle berekeningen en testen zijn uitgevoerd om de installatie veilig en verantwoord te kunnen gebruiken.&quot;</p>

De nieuwe drukreactor bij Sachem. Directeur Frank Groenen: “Alle berekeningen en testen zijn uitgevoerd om de installatie veilig en verantwoord te kunnen gebruiken."

(Foto: Collectie Sachem)

‘Het gaat om ingewikkelde materie’

Vorige week uitte het comité Bezorgde Burgers Zaltbommel in De Toren en Het Carillon haar zorgen over de aanwezigheid van Sachem binnen de gemeentegrenzen. Dit chemiebedrijf is sinds april dit jaar een halve eeuw gevestigd op het Van Voordenpark. Het comité noemt de explosie in Beiroet een waarschuwing voor Zaltbommel en pleit voor meer onafhankelijk onderzoek en meer transparantie over mogelijke veiligheidsrisico’s. Deze week geven directeur Frank Groenen van Sachem, Thea Grasman van de gemeente Zaltbommel en woordvoerder Eva Calacher van de provincie Gelderland hun reactie hierop.

door Loeki Bruinink

Zaltbommel - Frank Groenen, directeur van Sachem, zegt de afschuw over de ontploffing in Beiroet te delen met het comité Bezorgde Burgers Zaltbommel (BBZ): “Zoiets als in Beiroet is gebeurd, is in Zaltbommel volstrekt ondenkbaar. Een gevaarlijke stof met vergelijkbare explosieve eigenschappen als ammoniumnitraat is niet aanwezig op onze locatie. Wij maken grondstoffen die gebruikt worden voor hoogwaardige materialen over de hele wereld. Zo maken wij een stof die in bijna elk papiersoort te vinden is.” Ook maakt het bedrijf met haar chemicaliën de productie mogelijk van katalysatoren en levert ze producten aan de farmaceutische-, cosmetica- en elektronica industrie. “Onze relatief kleine fabriek staat onder streng toezicht van de overheid, zoals iedere andere chemische fabriek in Nederland. Sachem voldoet ruimschoots aan de eisen die de overheid stelt.”

Belangen inwoners
“Alle besluiten rondom de vergunning van het bedrijf worden door Gedeputeerde Staten genomen”, legt Thea Grasman namens de gemeente Zaltbommel uit. “Wij hebben voldoende expertise in huis om volwaardig gesprekspartner te zijn. Het gaat tenslotte om de belangen van onze inwoners en een Zaltbommels bedrijf. Naast de provincie Gelderland zijn de Veiligheidsregio Gelderland Zuid (VRGZ) en de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) onze partners. De VRGZ is een adviseur van de gemeente met betrekking tot onder andere externe veiligheid, brandveiligheid en de voorbereiding op de rampenbestrijding. Periodiek worden brandweeroefeningen georganiseerd bij het bedrijf.”

Veel regelgeving
“Wij begrijpen dat het onderwerp veiligheid de omwonenden bezighoudt”, aldus Eva Calicher, woordvoerder van de provincie Gelderland. “Het gaat om ingewikkelde materie waarbij ook veel verschillende regelgeving komt kijken en veel partijen betrokken zijn. Wij vinden het daarom belangrijk te zorgen dat omwonenden goed geïnformeerd worden en goed op de hoogte zijn over actuele ontwikkelingen in het vergunningstraject. Daarom zijn we tijdens dit traject hierover met hen in gesprek via het omgevingsoverleg. De veiligheid van inwoners van Zaltbommel waarborgen wij door in de vergunningen de meest actuele veiligheidsnormen op te nemen en hierop toe te zien. Dat houdt in dat meerdere keren per jaar – ongeveer zes keer - controleurs van onder andere de omgevingsdienst een inspectiebezoek brengen aan het bedrijf. De Inspectie Leefomgeving en Transport en de Arbeidsinspectie zijn ook betrokken bij toezicht op veiligheid. Deze organisaties houden structureel toezicht op (brand)veiligheid en werkprocessen. Als uit inspecties blijkt dat zaken niet in orde zijn volgens de afspraken, wordt een handhavingstraject gestart.”

Vrees ongegrond
De hoeveelheden ontvlambare vloeistoffen en gassen die BBZ in het artikel van vorige week noemt, zijn volgens Groenen niet aanwezig op het terrein. Ook hun vrees dat het explosiegevaar toeneemt bij tropische temperaturen, is volgens hem ongegrond. “In de vergunningen wordt gesproken over maximaal toegestane hoeveelheden, als alle tanks en opslagen gevuld zouden zijn, hetgeen in de praktijk niet zal voorkomen. Daarnaast past in de opslagtanks voor epichloorhydrine veel minder dan 300 ton. De hoeveelheden chemicaliën op het terrein worden continu bijgehouden en kunnen op ieder moment worden ingezien door de controlerende overheden. De opslaglocaties zijn dusdanig dat ze alle weersinvloeden kunnen weerstaan. De kans op een kettingreactie zelfs in geval van een explosie is geen realistisch scenario.”

Reactor vervangen
BBZ maakt zich in het bijzonder zorgen over de opgevoerde druk in een van de reactoren. Groenen wijst erop dat de betreffende reactor recent is vervangen voor dit doel. “Alle noodzakelijke keuringen zijn door externe partijen gedaan. Alle berekeningen en testen zijn uitgevoerd om de installatie veilig en verantwoord te kunnen gebruiken. Door alle maatregelen is er geen onverantwoord risico op brand of explosie.”

Gedoogbeleid
“Het werken onder hoge druk is een onderdeel van de nieuwe vergunningsaanvraag van Sachem”, vult Calicher aan. “Bij de beoordeling van deze aanvraag is gekeken of het werken onder druk voldoet aan de veiligheidseisen. De aanvraag voldoet aan alle voorwaarden en veiligheidseisen en is daarmee vergunbaar. De ontwerpvergunning waarin de aangevraagde activiteiten zijn opgenomen, heeft al ter inzage gelegen en doorloopt nu de reguliere vergunningsprocedure. Omdat het werken onder hoge druk vergunbaar is, hebben we besloten om vooruitlopend op de definitieve vergunning het werken volgens deze procedure vast mogelijk te maken, op verzoek van het bedrijf. Dat past ook binnen het provinciale gedoogbeleid: dit kan alleen op basis van een vergunningsaanvraag die voldoet aan alle voorwaarden en die naar verwachting ook vergund gaat worden.”

Serieus nemen
Dat Sachem niet afdoende reageert op inspectieresultaten en bezwaren van BBZ achteloos wegwuift, bestrijdt Groenen: “In de vergunningsaanvraag zijn documenten verbeterd en aangepast. Deze zijn gedeeld in het omgevingsoverleg, waar alle aanwezige partijen uitermate serieus zijn genomen.”

Meer voorlichting en communicatie

Volgens Sachem-directeur Frank Groenen heeft de overheid de laatste jaren in samenwerking met zijn bedrijf meer tijd besteed aan voorlichting en communicatie. Eva Calicher, namens de provincie Gelderland: “Er is samen met de gemeente Zaltbommel ook een aparte bijeenkomst georganiseerd om uit te leggen hoe rampenbestrijding is voorbereid op verschillende scenario’s bij het bedrijf. Daarover is een infographic ontwikkeld, om preventieve maatregelen en maatregelen bij rampscenario’s te laten zien. Omwonenden hebben een vaste contactpersoon waar ze terecht kunnen met vragen. Op deze manier proberen we zoveel mogelijk hun zorgen weg te nemen.”

Meer informatie over mogelijke risicosituaties in de eigen omgeving: www.risicokaart.nl

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden