Gemeente Maasdriel presenteert programmabegroting 2018

Gezonde begroting geeft vertrouwen

Programmabegroting 2018 is klaar. Door het op maat gevoerde financiële beleid, zijn er de komende jaren extra financiële middelen beschikbaar om beleid verder vorm te geven en nieuw beleid te ontwikkelen. “De begroting is gezond en robuust. Dit geeft het college vertrouwen voor de toekomst. De begroting is een goede basis voor onze prachtige gemeente”, zegt wethouder De Vreede.

Mogelijkheid tot extra uitgaven

De afgelopen jaren zijn de financiën qua uitgaven en inkomsten op orde gebracht. Maasdriel is een financieel gezonde gemeente. Dit jaar kan het college zaken die voorgaande jaren minder aandacht kregen, in verband met bezuinigingen, weer beter ondersteunen. Er wordt meer geld besteed aan het onderhouden van wegen. Ook is jaarlijks geld vrijgemaakt voor verkeersveiligheidsmaatregelen.
De ruimte in de begroting is door het college ook benut om sluiting van bibliotheek in Maasdriel af te wenden. Het college vindt de bibliotheek een belangrijke voorziening die bij kan dragen aan educatie.
Het college heeft ook ruimte gemaakt in de begroting voor het minimabeleid. Op het terrein van zorg en welzijn wil het college extra inzetten op samenwerking met huisartsen, waardoor eerder zorg en ondersteuning aan jeugd kan worden geboden. Daarnaast is er budget beschikbaar om samen met maatschappelijke organisaties preventieve voorzieningen te maken in de dorpen.
In 2018 gaat het college de handhaving en toezicht verder verstevigen. Zo gaan buitengewoon opsporingsambtenaren structureel toezien in de gemeente. Voor de aanpak van het tegengaan van dumpingen van drugs blijft Maasdriel samenwerken met de regio.

Eigen verantwoordelijkheid leefomgeving

Met het programma Krachtige Kernen zet het college in op een Maasdrielse samenleving waarin de inwoners van Maasdriel meer zelfredzaam zijn, samen activiteiten organiseren, elkaar helpen en verantwoordelijkheid nemen voor hun directe leefomgeving. De gemeente ondersteunt hierbij. De eind 2016 ingezette koers wordt in 2018 voortgezet.

Geen verrassingen in de toekomst

Met een gezonde begroting waarin ook wordt geanticipeerd op toekomstige ontwikkelingen zorgt Maasdriel er voor dat de gemeente in de toekomst niet voor verrassingen komt te staan. Zo komen , als gevolg van landelijke regelgeving, de precario-inkomsten in 2021 te vervallen. Dit levert vanaf die tijd minder inkomsten op en daarom houdt het college hiermee in de meerjaren begroting al gefaseerd rekening. Door het opgebouwde weerstandsvermogen kan Maasdriel tegen een stootje.

Op 9 november behandelt de gemeenteraad de gemeentebegroting.