Waterschap zoekt getuigen van vernieling stuw in Bommelerwaard

Op 29 december 2015 omstreeks 21:30 uur is er ter hoogte van de Parallelweg te Zuilichem nabij de rotonde van de N322 een stuw van het waterschap vernield. De stalen kabels die de stuw omhoog houden, zijn moedwillig doorgeknipt. Dit veroorzaakte grote overlast voor omwonenden en perceeleigenaren langs watergangen in de omgeving. Waterschap Rivierenland neemt dit hoog op en opsporingsambtenaren zijn een onderzoek gestart. Het waterschap is op zoek naar getuigen die iets van het voorval op dinsdag 29 december hebben gezien of gemerkt. Getuigen kunnen zich direct melden bij het waterschap of anoniem een melding maken.

Misdrijf
Het vernielen van een waterstaatswerk is een misdrijf. Ook brengt het vernielen van waterstaatswerken grote risico’s met zich mee voor de omgeving. Doordat de stuw ter hoogte van de Parallelweg niet meer werkte, vielen achterliggende sloten in de omgeving van Gameren, Nieuwaal en Zuilichem vrijwel geheel droog. Flora en fauna hebben hieronder te lijden gehad. Beschoeiingen, steigers en vlonders kwamen droog te staan waardoor deze kunnen gaan rotten. Tuinders en veehouders in het gebied waren verstoken van oppervlaktewater voor veedrenking en het besproeien van gewassen. Met alle gevolgen voor hun bedrijfsvoering van dien. In het geval van brand had het tekort aan oppervlaktewater voor de nodige problemen kunnen zorgen.

Overlast beperkende maatregelen
Het uitvallen van de stuw werd in de Centrale Regiekamer van het waterschap opgemerkt waardoor snel maatregelen konden worden genomen. De stuw werd gerepareerd. Waar sloten droog stonden, werd  extra water aangevoerd.  Echter, vanwege de omvang van de verstoring in het watersysteem duurde het tot en met 1 januari 2016 voordat het water weer op het normale peil stond.

Getuigen gezocht
Vanwege het duidelijke moedwillige karakter van de vernieling en de gevolgen die dit heeft gehad voor de inwoners van dit gebied, neemt  Waterschap Rivierenland deze zaak zeer hoog op. Het waterschap heeft de zaak gemeld bij het Openbaar Ministerie en is op zoek naar getuigen. Iedereen die in de avond  van 29 op 30 december 2015 iets verdachts of uitzonderlijks heeft gezien bij de stuw ter hoogte van de Parallelweg te Zuilichem nabij de rotonde van de N322 of in de omgeving daarvan, wordt opgeroepen zich te melden. Ook andere informatie die behulpzaam kan zijn bij het onderzoek, is welkom.

Getuigen kunnen direct in contact treden met Waterschap Rivierenland via het Meldpunt Handhaving onder nummer 0344-649410. Er kan ook anoniem melding worden gemaakt bij meldmisdaadanoniem: 0800 7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl .