Onderzoek Rekenkamer naar sociaal domein gemeente Zaltbommel

De Rekenkamercommissie van de gemeente Zaltbommel (RKCZ) doet in de eerste helft van 2016 onderzoek naar het sociaal domein in de gemeente Zaltbommel. De RKCZ wil boven water halen hoe de gemeente de ambities en doelen voor het sociaal domein organisatorisch heeft ingevuld. Ook wil de commissie inzicht krijgen in de effectiviteit van de gevolgde aanpak. De RKC voert een breed, kwalitatief, verkennend onderzoek uit, dat volgens planning in mei 2016 is afgerond.

Voor het onderzoek bestudeert de RKCZ documenten zoals de visie op het sociaal domein, het bestuursakkoord, kadernota’s en begrotingen. Daarnaast vinden er interviews en groepsgesprekken plaats met onder meer buurtteams, sleutelfiguren buiten en binnen de gemeentelijke organisatie: de direct betrokken gemeentelijke bestuurders, een gesubsidieerde maatschappelijke organisaties en een gecontracteerde zorgaanbieder.

Aanleiding
Met de invoering van de Jeugdwet, de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning en de Participatiewet hebben de gemeenten vanaf 1 januari 2015 de verantwoordelijkheid gekregen over een groot deel van het sociaal domein. Het werk van de gemeenteraden is hierdoor aanzienlijk verzwaard. Door middel van het onderzoek wil de RKCZ de raad ondersteunen om in het sociaal domein te kunnen sturen en de vinger aan de pols te houden bij de uitvoering.

Rekenkamer
Alle gemeenteraden in Nederland zijn verplicht om een Rekenkamer(commissie) in te stellen. De Rekenkamer onderzoekt de doelmatigheid (efficiëntie), doeltreffendheid (effectiviteit) en de rechtmatigheid (gaat het volgens de wetten en regels) van het gevoerde bestuur. De resultaten van het onderzoek gebruikt de raad voor het verbeteren van de kwaliteit van de ambtelijke organisatie, het college en zijn eigen functioneren. De Rekenkamer bepaalt zelf wat zij gaat onderzoeken.