Gemeenten en woningcorporaties werken aan toekomstbestendige woonvisie voor Bommelerwaard

Met de woonvisie spelen we in op de woonbehoeften van huidige en toekomstige inwoners. De nieuwe woonvisie, die naar verwachting voor de zomer wordt vastgesteld, is tevens de basis voor de prestatieafspraken die we maken met elkaar en met huurdersverenigingen die werkzaam zijn in de Bommelerwaard.

Nieuwe actualiteit vraagt keuzes op gebied wonen

De woningmarkt is sterk in beweging en begint zich inmiddels weer langzaam te herstellen. De vraag die daarbij speelt voor de Bommelerwaard is: welke woonbehoefte is er en hoe ontwikkelt deze zich de komende jaren? In de woonvisie wordt antwoord gegeven op deze vraag. Voor verschillende woonthema’s werken gemeenten en corporaties de ambities uit, inclusief concrete acties waarmee ze in de komende jaren aan de slag gaan. Belangrijk voor de woonvisie in de Bommelerwaard is handhaven en waar nodig het verbeteren van de kwaliteit van de bestaande woningen. Ook willen we komen tot een nieuwbouwprogramma voor de komende jaren dat inspeelt op de wensen en behoeften van bestaande en mogelijke nieuwe inwoners. Verder besteedt de nieuwe woonvisie aandacht aan de vergrijzing in combinatie met het langer thuis wonen van mensen die zorg nodig hebben. Andere thema´s zijn de woonkwaliteit in de kernen, duurzaamheid en de betaalbaarheid van het wonen. Op al deze thema’s worden in de Woonvisie keuzes gemaakt. De volgende stap is de doorvertaling van deze keuzes in prestatieafspraken met de woningcorporaties.

Samen aan de slag

We maken de woonvisie samen met verschillende woonpartners. Naast inhoudelijke aspecten kijken we ook naar draagvlak, samenwerking en verbinding. Op deze manier kunnen alle partijen ook daadwerkelijk aan de slag gaan met concrete acties die voortvloeien uit de woonvisie. Eind maart 2016 is naar verwachting een concept woonvisie klaar. Heeft u ideeën voor de woonvisie, kunt u deze insturen via [email protected] onder vermelding van ‘Woonvisie’. Wij nemen uw input dan mee in de gesprekken.